Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Sjóðir þjóðkirkjunnar

Kirkjuráð fer með yfirumsjón fjármála kirkjunnar og er jafnframt sjóðsstjórn Kristnisjóðs, Jöfnunarsjóðs sókna, Kirkjumálasjóðs og Kynningar-, fræðslu- og útgáfusjóðs kirkjunnar. Líknar -og viðlagasjóður kirkjunnar lýtur sérstakri stjórn (biskup Íslands eða fulltrúi hans, stjórn Hjálparstarfs kirkjunnar tilnefnir einn og prestastefna kýs einn).

Í sjóðsstjórn Kirkjuráðs felst að gera árlegar fjárhagsáætlanir fyrir sjóðina, leggja fyrir kirkjuþing fjárhagsáætlanir og endurskoðaða ársreikninga, hafa eftirlit með þeim og fylgja eftir ákvörðunum, sinna þeim rekstri og skyldum sem lög mæla fyrir um, úthluta úr þeim skv. þeim reglum sem um sjóðina gilda, sjá um að bókhald þeirra sé fært, greiðslur inntar af hendi og upplýsingar veittar um þá. Ríkisendurskoðun annast endurskoðun sjóðanna.

Árleg fjárstjórn sjóðanna er í meginatriðum sem hér segir:

Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár er gerð í septembermánuði og um hana fjallað af kirkjuráði og áætlunin lögð fyrir kirkjuþing í október.
Fjárhagsáætlun samþykkt af kirkjuráði (eftir umfjöllun kirkjuþings) í desember og úthlutun fyrir næsta ár fer fram.
Ársreikningar síðasta árs eru lagðir fyrir Kirkjuráð í maímánuði ár hvert og þeir undirritaðir.
Sex mánaða rekstraryfirlit fyrir yfirstandandi ár fer fram í septembermánuði.

Jöfnunarsjóður sókna
Sjá lög um sóknargjöld o. fl. nr. 91/1987 undir liðnum Lög og reglur hér á vefnum.

Kirkjumálasjóður
Sjá lög um kirkjumálasjóð nr. 138/1993 undir liðnum Lög og reglur hér á vefnum.

Kristnisjóður
Sjá lög um kristnisjóð o. fl. nr. 35/1970 undir liðnum Lög og reglur hér á vefnum.

Kynningar-, fræðslu- og útgáfusjóður kirkjunnar
Sjá skipulagsskrá nr. 173/2000 undir liðnum Lög og reglur hér á vefnum.

Líknar – og viðlagasjóður kirkjunnar
Sjá skipulagsskrá nr. 165/2000 undir liðnum Lög og reglur hér á vefnum.

Umsóknir

Margt af verkefnum sjóðanna er bundið í lögum og því í raun búið að ráðstafa hluta af ráðstöfunarfé til þeirra verkefna. Eigi að síður er eitthvert svigrúm til úthlutana á þeim grundvelli sem sjóðirnir starfa á.